https://www.youtube.com/watch?v=K1JJdkYI1SY&list=PLlvCXfi3ISgTS6casiIxeuFsTLimpm3o2 Shurangama Mantra In Sanskrit - Buddhist Monks Chanting Remove Negative Energy and Banish Evil Shurangama Mantra - Chú Lăng Nghiêm – Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật Giáo Nguồn Gốc Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) là một thần chú dài và lâu đời của Phật giáo Trung Quốc , Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặc dù tương đối chưa được biết đến ở Tây Tạng hiện đại, nhưng có một vài bản văn của Chú Lăng Nghiêm trong kinh điển Phật giáo Tây Tạng. Nó liên quan đến Phật giáo Tangmi và Shingon. Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Rất Hay! Theo chương mở đầu của Kinh Lăng Nghiêm, thì nguồn gốc Chú Lăng Nghiêm có từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu Tôn Giả A Nan (Ananda), trong Nhục Kế (Uṣṇīṣa) trên đỉnh đầu phóng ra luồng ánh sáng vô cùng quý báu, trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen. Vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) ấy cũng là Đế Thù La Thi (Tejoraśi), lại còn hiện ra hằng hà sa số vị Nội Mật Bồ Tát với Kim Cương Thần tràn đầy hư không. Chú Lăng Nghiêm( tiếng phạn) - thần chú khiến tà ma khiếp sợ thần chú trừ ta ma thần chú trừ bùa ngải thần chú khiến ma quỷ nghe phải khiếp sợ #thần_chú_mật_tông #chú_lăng_nghiêm #Shurangama_Mantra

thần chú mật tôngthần chú oai lực nhất mật tôngthần chú mạnh nhất của mật tongShurangama Mantra In Sanskrit - Buddhist Monks Chanting Remove Negative Energy and Banish EvilThần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật GiáoTụng Thần Chú Lăng NghiêmChú Lăng Nghiêm( tiếng phạn)Chú Lăng NghiêmThủ Lăng Nghiêm Thần ChúKinh tụng Phật giáothần chú trừ tàchú trừ tà mathần chú khiến ma quỷ khiếp sợthần chú giúp thoát khỏi bùa ngảithần chú lăng nghiêmTHẦN CHÚ TRỪ BÙA CHÚ